วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

ดอกไม้จากเศษวัสดุ

ผู้นำเสนอ
1.นางสาววราภรณ์  ช่วยเรือง
2.นางสาวนิชนันท์  จิสูงเนิน
3.นางสาวอาภรณ์ศิลป์  ช่วยหวัง
4.นางสาวศิริกมล  รักนุ้ย
5.นายยุทธวีระ  คำนนท์
6.นายพันธวิช  โรจนธรรมมณี
  ครูที่ปรึกษา
1.ครูเปรมพิชญา ศรีเกตุ
2.ครูรติพร จิตรสิงห์

ดอกแกลดิโอลัสจากเศษวัสดุ
 
ใบแสดงราคาทุนและราคาจำหน่าย

ที่
รายการประเมินราคา
คิดเป็นเงิน
บาท
ส.ต.
1

ค่าวัสดุ
1.เกสรดอกไม้สำเร็จ
2.ลวดสำเร็จ
3.ด้าย
4.สก็อตเทป
5.ฟลอราเทป

5
2
1
1
2.50
.50
วัสดุที่ไม่ต้องซื้อ
ถุงพลาสติก
ถุงขนมกรุบกรอบ


รวมรายจ่ายค่าวัสดุ
12

2
ค่าแรงงาน   ช่อละ
10
รวมต้นทุน


22

3
กำไรที่ควรได้รับ

18


รวมราคาขาย  ช่อละ
40

     นางสาวอาภรณ์ศิลป์ ช่วยหวัง 
        ผู้ประมาณราคา

ความเป็นมา    
          ดอกแกลดิโอลัสเป็นดอกไม้เมืองหนาว  ที่มีความสวยงามมีหลากหลายสีสัน  แต่ไม่สามรถเก็บไว้ได้นาน  และทางภาคใต้หาซื้อค่อยข้างยาก
          ดังนั้น ชุมนุมงานประดิษฐ์จึงได้ศึกษาและประดิษฐ์ ดอกแกลดิโอลัสจากเศษวัสดุ  โดยมีถุงพลาสติกเป็นวัสดุหลัก  ซึ่งจะทำให้เก็บไว้ได้นานขึ้น  มีสีสันสวยงามและช่วยลดปริมาณขยะได้
วัสดุ
1.    ถุงพลาสติก
2.    ถุงขนมกรุบกรอบ
3.    ลวดสำเร็จ
4.    ฟลอราเทป
5.    ด้าย
6.    เกสรสำเร็จ
7.    สก๊อตเทป
8.    กระดาษการ์ดสี 

อุปกรณ์
1.    กรรไกร
2.    คลิปสองขา
3.    คีม
4.ผ้าเช็ดหน้า
ขั้นตอนการทำ

1.    ออกแบบลักษณะดอกไม้ที่ต้องการ แล้ววาดและทำต้นแบบที่ต้องการ
2.    เตรียมกลีบดอก  กลีบเลี้ยงใบ  ก้านดอกและก้านใบ
3.    อัดกลีบดอก  กลีบเลี้ยงและใบ
4.    ขั้นตอนการเข้าดอกตูม
-นำลวดสำเร็จสีเขียวยาว 12 เซนติเมตร  มางอปลาย นำกลีบดอกสองกลีบมาเข้ามัดให้แน่น พันก้านด้วยฟลอราเทปจะได้ดอกตูม
-ทำอีก 2 ดอก ใช้กลีบดอกสามกลีบ
5.    ขั้นตอนการเข้าดอกแย้ม
-นำลวดสำเร็จสีเขียวยาว 12 เซนติเมตร  มางอปลาย นำกลีบดอกสองกลีบมาเข้ามัดให้แน่น พันก้านด้วยฟลอราเทปจะได้ดอกแย้มขนาดเล็ก
-ใช้กลีบดอกเพิ่มมากขึ้นตามลำดับก็จะได้ดอกแย้มขนาดเล็ก  และใหญ่ตามลำดับ

เคล็ดลับ
1.    ถุงที่ใช้ทำกลีบดอกควรเป็นถุงที่ไม่ลื่นหรือมันวาวทั้งนี้เพื่อความอยู่ตัวของการอัดกลีบ
2.    การเข้ากลีบดอกแต่ละกลีบ จะต้องวางโคนกลีบดอกให้อยู่ในระดับเดียวกันทุกกลีบมัดให้แน่นทุกครั้งที่เข้ากลีบ
3.    รูปทรงของดอกขึ้นอยู่กับการดัดแต่งกลีบดอก  หากต้องการให้บานน้อยดัดกลีบดอกให้โค้งขึ้นด้านบน  หากต้องการให้บานมากดัดกลีบดอกให้โค้งลงด้านล่าง
4.    การเข้าช่อ หากต้องการให้ช่อยาวให้ส่งก้านดอกให้ยาวขึ้น เว้นระยะห่างระหว่างดอกให้ยาวมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น